taloushallinto

taloushallinto


S&J Soft Systems Oy
PL 51, 02151 Espoo
Puh: 0400 467 574
posti@datamike.fi

S&J Soft Systems Oy - Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§.
Päivitetty 23.3.2018.

1. Rekisterinpitäjä

S&J Soft Systems Oy, PL 51, 02151 Espoo
puh. +358 400 467 574

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Isto Kervinen, PL 51, 02151 Espoo
posti@datamike.fi

3. Rekisterin nimi

S&J Soft Systems Oy asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu käsittelyn yleisten edellytysten osalta henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 7 kohtiin. Henkilötietoja käsitellään ja asiakasrekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän liittyvien palvelujen tilaamista, toimittamista, tiedotusta, markkinointia, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista varten

5. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia tietoja: nimitiedot, osoitetiedot, sähköpostiosoite, tilaus- ja yhteydenpitohistoria, yritys tai organisaatio, asema yrityksessä, puhelinnumero sekä muut normaalissa kaupankäynnissä tarvittavat tunnistetiedot, kutebn esim. verkko-osoite.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään koko asiakkuussuhteen ajan tai lain, viranomaismääräysten tai sopimusperuisteisten syiden vaatiman ajan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen valtuuttamaltaan taholta. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä tai vastaavista tietolähteistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille.
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan luotettavilla salausmenetelmillä. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.
Rekisterin käyttö on ohjeistettu.
Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.
Rekisterin käyttöoikeus on tapahtumaa yrityksen nimeämillä henkilöillä, joiden toimenkuvaan järjestelmän ylläpito ja käyttö kuuluu.

10. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n ja muiden voimassaolevien toimintaa velvoittavien lakien ja asetusten mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.